Odpuštění v Husově životě


Odpuštění v Husově životě – Přítel Páleč, přítelkyně pravda

Jan Hus nám dal příklad, když odpustil svému blízkému příteli Štěpánu Pálečovi velkou zradu.
Štěpán Páleč byl mistr na teologické fakultě. Jako jeden z prvních mistrů na pražské univerzitě přijal spisy a učení anglického učence Jana Viklefa a začal toto reformační učení směle hájit. Zlom v názorech nastal u Štěpána po roce 1408, když byl spolu se Stanislavem ze Znojma vyslán na koncil v Pise, kde byli jako kacíři zatčeni, a teprve po roce věznění na zásah Václava IV. propuštěni ze žaláře.
Přesto až do odpustkových bouří v roce 1412 byl ještě Husovým přívržencem a přítelem. I když se zpočátku teologická fakulta postavila proti prodávání odpustků v Praze, brzy svůj postoj změnila, a Páleč, který byl tehdy jejím děkanem, zakázal bakalářům teologie (patřil mezi ně i Hus) odpustkové buly kritizovat. V nastalých nepokojích vypověděl Václav IV. Páleče a tři další mistry z království. Tehdy se Páleč s Husem rozešli nadobro. Hus řekl: „Přítel Páleč, přítelkyně pravda, je-li nutné volit, je správné dát přednost pravdě.“
Na Páleče se vztahuje staré české přísloví „kam vítr, tam plášť“. Byl typickým příkladem člověka, který se dá ovlivňovat: strach ze smrti (jako kacíř mohl být odsouzen k upálení na hranici jako později Hus) ho přiměl ke zradě jeho přítele Husa, k zradě jeho víry a přesvědčení. Ale nejen to. Po zahájení koncilu v Kostnici se Páleč odebral na jednání a později komisi, která vyšetřovala Husa, hojně zásoboval nenávistnými obviněními jeho osoby. Velice Husa ranil, když přišel k němu do cely s vyšetřovací komisí a kardinály a pozdravil ho: „Od dob Ježíše Krista nepovstal kromě Viklefa horší kacíř než ty.“ Hus mu přesto odpustil.
Krátce před popravou si jej nechal zavolat do cely a prosil ho v slzách za odpuštění kvůli tomu, že o něm ve svém spise napsal, že je to „vymýšleč“. Byla to ovšem pravda, protože Páleč na koncilu usiloval o Husovo upálení a různě upravoval jeho články, aby v nich bylo vidět jeho kacířství. Přesto se mu Hus omluvil a prosil ho o odpuštění. I Páleč plakal, a řekl, že nechtěl, aby to takto dopadlo. Avšak jakmile odešel z cely, okamžitě pokračoval ve své špinavé práci proti bývalému příteli. Hned za dveřmi prohlásil: „Z Boží milosti už brzy upálíme tohoto kacíře, kvůli němuž jsem vydal mnoho zlatých.“ Hus o tom napsal zprávu ve svém dopise, ale připsal: „Vězte ale, že jsem to nepsal proto, abych se mu pomstil, protože jsem pomstu přenechal Bohu, ale vroucně se za něj k Bohu modlím.“

tlačitko levé stopa

Citáty Jana Husa o odpuštění

Téměř celou včerejší noc jsem psal odpovědi na články, které sestavil Páleč. Otevřeně usiluje o mé odsouzení. Bůh mu odpusť a mne posilni.
Nikdo mi neškodí víc než Páleč, kéž mu všemohoucí Bůh odpustí. On, Páleč, je vůdcem všech a slédník (slídil).
List přátelům, kteří byli v Kostnici 3. ledna 1415

Napomínám vás při samotném nejlaskavějším Ježíši, abyste se navzájem milovali, usilovali o vymýcení rozkolů a dbali především na Boží čest. Pamatujte, jak jsem se vždy snažil pozvednout univerzitu k Boží cti, a jak jsem se trápil nad vašimi sváry a výtržnostmi, a jak jsem chtěl náš přeslavný národ sjednotit v jedno. A hle, jak mi zhořkl v některých mně nejmilejších, za něž bych byl nasadil život! Sužují mne urážkami, potupami, a později i hořkou smrtí. Kéž jim všemohoucí Bůh odpustí, neboť nevědí, co učinili. S upřímným srdcem za ně prosím, aby je Bůh zachoval.
List pražské univerzitě z Kostnice 27. června 1415tlačitko levé stopa

Je ti blízké Husovo poznání, že bez odpuštění se nedá žít? Nevíš, jak odpustit sám sobě? Toužíš se také naučit odpouštět? Odpovědi na tyto otázky možná najdeš ZDE.