Láska v Husově životě


Láska v Husově životě – Jsem si jist, že ani smrt ani život nás neodloučí od Boží lásky

Říká se, že Hus zemřel pro pravdu. To je pravda. Sám řekl, že chce zemřít v pravdě, kterou hlásal. Tím myslel, že z ní neustoupí a nevzdá se jí tím, že by odvolal. Přesto Hus zemřel především kvůli lásce a v lásce. Pravda ho vedla k milování. Milování Boha na prvním místě, milování lidí na místě druhém. Láska byla v Husově životě hlavní hybnou silou. Hus nebojoval za svou pravdu, ale za pravdu Boží, a toužil, aby lidé poznali Boží lásku, která mění lidská srdce. Proto jeho oběť byla obětí lásky. Hus svou obětí dokázal svoji lásku k Bohu a lidem, aby, jak řekl Komenský, z jeho popela povstala v Čechách slavná Jednota bratrská. A nejen Jednota bratrská, ale mnoho dalších hnutí, která ovlivnila kulturní a duchovní vývoj českého národa.
Hus říkal, že milovat znamená usilovat o to nejlepší pro milovaného, pracovat na tom, aby se měl co nejlépe a byl šťastný. To byla jeho definice lásky. Ovšem láska se nedá definovat, protože je to něco pro lidský rozum nepochopitelného a neuchopitelného.
Jan Hus měl lásku, a proto jeho oběť dodnes mluví k lidem. V Bibli se píše o lásce v 13. kapitole Korintským: „Kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí; láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“
V prvotní církvi byli křesťané trápení, mučení a vydávaní lvům k sežrání, a přesto církev rostla a vítězila. Komunisté se snažili církev vyhladit, ale právě na místech, kde o to usilovali s největším násilím, je dnes křesťanů nejvíce, jako například v Číně. Opravdově věřícího člověka neoddělí od Boží lásky nic, jak cituje Hus apoštola Pavla: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečenství nebo meč? Jak je psáno: Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 8,35-39)

tlačitko levé stopa

Citáty Jana Husa o lásce

Také prosím, abyste se navzájem milovali, nedovolili násilné utlačování dobrých lidí a každému přáli pravdu.
List Pražanům v Kostnici 10. června 1415

Láska spočívá v čistém srdci, v dobrém svědomí a v opravdové víře.
Kázání 7. června 1411

Co je střechou našeho duchovního domu? Láska. A střechou tohoto domu je milování všech, protože apoštol říká, že v lásce Boží je naše střecha nejpevnější. „Láska nikdy nezanikne,“ píše apoštol (1K 13,8). Vystavějme Pánu Bohu dům k obývání. Nejde o dům tělesný, protože Šalomoun říká: „Kdo je schopen postavit mu dům, když nebesa, ani nebesa nebes nemohou jej pojmout?“ (2Pa 2,5) Proto si Bůh váží duchovního domu v našem srdci více než celého nebe. Zajisté je každý věrným křesťanem, kdo připravuje dům svého svědomí tak, aby byl důstojným příbytkem Ducha svatého a celé Trojice. Vystavěj domy, kláštery, oltáře, a přesto budeš na věky zavržen, pokud nepostavíš svůj dům láskou. Pokud tedy někdo postaví mnoho klášterů, a přitom nemá lásku, aby jí připravil svoji duši za příbytek Bohu, nestaví důstojně pro Boha, ani se Bohu nelíbí, protože příbytek v jedné věrné duši je Bohu milejší než všechny pozemské kláštery na celém světě.
Kázání 19. prosince 1410

Skutečná láska začíná u sebe samého. Pokud nezačneš u sebe, abys miloval sebe, věz, že nebudeš k nikomu dalšímu milosrdný, jak říká Sírachovec: „Kdo je sám k sobě zlý, ke komu bude dobrý?“ Kdo se však dopouští nepravosti, nenávidí svého ducha. Když se slituješ nad sebou, pak nezapomeň slitovat se nad druhými. A protože největší bída je hřích, pokud víš, že tvůj bližní hřeší, vytrhni ho z bídy a dříve se slituj nad duší Kristovou než nad tělem.
Kázání 19. prosince 1410

Ptáš se, co znamená milovat Boha? Odpovídám ti, že milovat Boha znamená přát Bohu dobro (chtít, aby mu bylo dobře). Stejně tak milovat bližního znamená přát mu dobro… Co pro tebe Bůh vykonal? Rozhodl se vzít na sebe lidskou podobu, stal se člověkem, podstoupil smrt, aby tebe, mrtvého Bohu, svou smrtí oživil a tebe, prodaného svou drahocennou krví, opět vykoupil a navrátil tě sobě samému. Podívej se, co dobrého pro tebe učinil! Proto ho miluj, a to nejen naoko, ale opravdově. Taková opravdová láska vylučuje vyhledávání hříchu. Kdo zavrhuje každý hřích a každou příležitost k hříchu, ten opravdu Boha miluje.
Kázání 6. září 1411

A protože, jak jsem řekl, věc, která není známa, není milována, je také Bůh málo milován, protože je málo znám. Bůh může být poznáván trojím způsobem, a tak je také milován: za prvé na základě vlastní zkušenosti, jako lidé v nebi, kteří Boha důvěrně vidí, a proto ho důvěrně milují; za druhé na základě rozumového pochopení a porozumění Písmu, jako ho poznávají učení lidé; za třetí je Bůh milován pouhou vírou, jak to činí prostí křesťané, kteří milují z čistého srdce, a vyhýbají-li se takoví milovníci hříchům, pak ho milují stejně, jako ho poznávají obojí předešlí. A protože je mnoho křesťanů, ale také mnoho hříchů, sám ďábel zatemnil toto milování, abychom měli mrtvou víru, a tak jsme Boha nemilovali, ani neviděli. Neboť ho nemilujeme se svatými v nebi, ani nepoznáváme jeho podobu s učenými, protože jsme ponořeni v hnoji tohoto světa, zabláceni touhou po bohatství a velmi málo ho milujeme s čistým srdcem. Jsme podobni sviním, které stojí v bahně, povalují se tam, a dokud jim padají žaludy, tak je požírají. Až když přestanou padat, ztěžka pozvednou hlavu a vzhlíží k dubu. Tak jednáme i my.
Kázání 6. září 1411

Ten, kdo miluje bližního, nepůsobí mu žádné zlo, nežaluje na něj, ani ho neutiskuje. Augustin řekl: „Kde je láska, co je, co by neprospívalo; kde není láska, co je, co by mohlo prospět?“ Láska je naplněním zákona. Boha milovat nade vše, bližního jako sebe samého. Kdo podle toho žije, ten naplnil celý zákon a nepotřebuje mnišské řády, kuklíky, nýbrž je bratrem Ježíše Krista a může se svým bratrem zůstat na věky v království nebeském. Kéž nám to laskavě dopřeje Ježíš Kristus.
Kázání 1. února 1411tlačitko levé stopa

Máš pocit, že ve tvém životě chybí láska? Cítíš se, jako by tě nikdo nemiloval a nevíš, jak to změnit? Toužíš se naučit rozdávat více lásky? Chceš poznat jistotu lásky, kterou měl Jan Hus? Odpovědi na tyto otázky možná najdeš ZDE.