Čistota v Husově životě


Čistota v Husově životě – Také jsem byl z té bláznivé rubriky

Mezi 39 články obžaloby v Husově procesu v Kostnici se ani jeden netýkal jeho života a jeho chování. Nikdo z jeho nepřátel, kteří usilovali o jeho odsouzení, nenašel na Husovi nic, co by mohl uvést a čím by jeho život mohl očernit. Všechny věci se týkaly učení, tedy názorů, a ne morálky. Z toho a dalších svědectví Husových současníků je vidět, že Hus žil čistým životem a nedopouštěl se žádné černoty jako mnozí kněží v té době. Hus ale sám o sobě smýšlel jinak – znal své poklesky a nedostatky a litoval jich. Dokonce se nestyděl veřejně vyznávat své hříchy. O Vánocích studenti volili svého biskupa, dělali u toho maškary. Vedli ho do kostela a tam vše končilo divokou zábavou, tančením a řáděním. Lidé si mysleli, že vše je v pořádku, protože to bylo podle jejich studentského ustanovení – rubriky. Hus se jednou též stal tímto voleným biskupem a hrál toto bláznivé divadlo. Později přiznává, že byl také součástí této bláznivé rubriky, dokud mu Bůh nedal poznání z Písma.

Jinde přiznává, že se ta husa na hodech příliš krmila a chudých robotu žrala. To znamená, že se rád oddával dobrému jídlu na hostinách. Ty kněží mohli pořádat díky poplatkům (ofěrám), vybíraným od lidí, kteří na ně těžkou prací vydělávali. Také litoval toho, že miloval krásné oblečení, byl pyšný, hněval se při hraní šachů, a také v době, kdy už byl knězem, byl zarmoucen ne nad tím, že ho protivníci kritizují a pomlouvají, ale nad svými hříchy. Jak se Hus vypořádával s nečistým svědomím?
Hus věřil, že Bůh odpouští hříchy kvůli prolité krvi Ježíše Krista na Golgotě. Takže lítost, vyznání hříchů a prosba o odpuštění, pokud je upřímná, stačí k tomu, aby byly hříchy vymazány a člověk byl opět čistý. Každé zlo znečišťuje srdce člověka, a jedině Kristova krev jej může opět očistit. Nikdo z lidí není čistý, ani jeden. Jedině Kristovým prostřednictvím je možné získat zpět čistotu srdce, která je cennější než zlato.

Jako kněz, který zpovídal lidi, Hus věděl, co lidská srdce znečišťuje nejvíce: smilstvo a mamon, tedy nezřízená touha po sexu a penězích či majetku. O smilstvu říkal, že je to nejhorší šelma, která ničí lidskou důstojnost, pro niž Kristus trpěl, aby nám ji znovu získal. Sexuální hříchy znečišťují nitro člověka víc než co jiného, protože se týkají jeho duše i těla. Majetek zase oslepuje oči, takže člověk je pak spoután jen přízemními věcmi a nemyslí na věčnost. Hus to výstižně vyjádřil v jednom ze svých kázání: „Neboť Boha nemilujeme se svatými v nebi, ani nepoznáváme jeho podobu s učenými, protože jsme ponořeni v hnoji tohoto světa, zabláceni touhou po bohatství a velmi málo ho milujeme s čistým srdcem. Jsme podobni sviním, které stojí v bahně, povalují se tam a dokud jim padají žaludy, tak je požírají. Až když přestanou padat, ztěžka pozvednou hlavu a vzhlíží k dubu. Tak jednáme i my.“tlačitko levé stopa

Citáty Jana Husa o čistotě

Kde jen můžeš, proti smilstvu neustále bojuj svými kázáními, neboť to je šelma nejnešlechetnější, jež sžírá lidi, pro které trpělo nejušlechtilejší člověčenství Kristovo. A proto tě prosím, nejmilejší, aby ses před ním chránil a před ním utíkal.

Apoštol praví, aby nikdo neodhaloval a neukazoval své tělo; zvláště ženy aby neodhalovaly svá těla a nebyly tak příčinou pádu a zkázy druhým tím, že by po nich zatoužili. Protože ony svedly tolik mužů a tolik duší zavraždily, kolika duší jsou vražedkyně. To říká zajisté proto, aby každý uměl chránit své tělo v čistotě, neboť pak se může lépe vzpírat i jiným hříchům.
Kázání 8. března 1411

Proč se máme chránit před smilstvem? Zaprvé proto, že se Bohu nejvíc hnusí, ďáblu nejvíc líbí a člověku nejvíc škodí. Vede také k věčnému zatracení, odvádí od věčné spásy, hyzdí duši, zbavuje moudrosti a všech ctností… Proto vy, kteří jste se dopustili tohoto hříchu, čiňte pokání, vy, dobří, se ho chraňte, a to dvojím způsobem, jak říká Alanus (Alanus ab Insulis): „Pokud se chceš ochránit před Venuší, vystříhej se tmavých a skrytých míst a doby, protože místo a čas dají ti vhodnou potravu pro ni.“ Augustin ve spise O obcování s ženami praví: „Když apoštol vyjmenoval všechny hříchy, řekl o smilstvu: Utíkejte před smilstvem!, protože člověk se může každému hříchu statečně a trpělivě ubránit bez utíkání, ale smilstvu nikoli.“
Kázání 11. prosince 1410

Každý má bez výmluvy usilovat o čistotu, a pokud to nebude činit, bude na věky zavržen. Každý ať má pevné předsevzetí, že si zachová až do smrti neposkvrněnost.
Kázání 25. listopadu 1410tlačitko levé stopa

Toužíš žít také s čistou duší? Chceš poznat způsob, jak lze dosáhnout takového pokoje a vnitřního uspokojení, které měl Jan Hus? Odpovědi na tyto otázky možná najdeš ZDE.